طراحی و راه اندازی: معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی